فوتوریسم چیست؟
------------------------
محمدعلی برزنونی
سامید و آرزوی پیروزی نهایی حق بر باطل، صلح بر جنگ، عدالت بر ظلم، برقراری ارزشهای انسانی و تشكیل مدینه فاضله یا «آرمانشهر» و به عبارت دیگر «فوتوریسم » در همه ادیان زمینی و آسمانی با اختلاف اندكی وجود دارد و یكی از مشتركات تمامی ادیان و مذاهب است. در همه ادیان به آینده درخشان و آمدن مصلحی جهانی در آخر الزمان نوید داده شده است. «فوتوریسم » یعنی اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح بزرگ جهانی از مسایلی است كه در بحثهای تئولوژیك تمام مذاهب و ادیان درباره آن بحث و گفتگو شده است. همه ادیان در آن مشتركند اما در مصداق آن اختلاف وجود دارد. سمت و سوی جهان بشریت علی العموم رو به پیروزی عدالت و نجات قطعی انسانها و نابودی حتمی ظلم و ظالم می رود و همین «انتظار» است كه عامل نیرو بخش و ایمان بخش به ستمدیدگان است و باعث امیدواری آنها به پیروزی می شود. این ایمان قطعی نه تنها آنها را بی مسؤولیت و منفی بار نمی آورد بلكه به آنان نیرو و قدرت و اطمینان به پیروزی می دهد. در كتاب «روش جوك » از كتب هندویان آمده است: «سرانجام دنیا به كسی برگردد كه خدا دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او «فرخنده و خجسته » باشد.» (1) هندوها مصلح را «مظهر ویشنو» به معنای مظهر دهم می دانند و آورده اند: «این مظهر ویشنو در انقضای كلی یا عصر آهن سوار بر اسب سفیدی در حالی كه شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر می شود و شریران را تماما هلاك می سازد و خلقت را از نو تجدید و پاكی را جعت خواهد داد... این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد كرد.» 21) در كتاب دیگری به نام «باسك » كه از كتب هندوهاست آمده: «دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان كه پیشوای فرشتگان و پریان و آدمیان باشد و راستی حق با او باشد و آنچه در دریا و زمینها و كوه ها پنهان باشد همه را به دست آورد و از آسمان و زمین آنچه باشد خبر می دهد و از او بزرگتر كسی به دنیا نیاید» (3) . «شاكمونی » پیغمبر هندوها در كتاب مذهبی خود می گوید: «پادشاهی دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان «كشن » بزرگوار تمام شود و او كسی باشد كه بر كوه های مشرق و مغرب دنیا حكم براند و بر ابرها سوار شود و دین خدا یك دین شود و دین خدا زنده گردد». (4) 
در كتاب «دداتك » از كتب مقدس برهمائیان آمده است: «دست حق درآید و جانشین آخر «ممتاطا» ظهور كند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد همه جا و خلایق را هدایت كند.» (5) 
جاماسب در كتاب «جاماسب نامه » از زرتشت نقل می كند كه می گوید: «مردی بیرون آید از زمین تازیان... و بر آیین جد خویش با سپاه بسیار روی به ایران نهد و آبادانی كند و زمین را پر داد كند و سوشیانس «نجات دهنده بزرگ » دین را به جهان رواج دهد. فقر و تنگدستی را ریشه كن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و هم گفتار و هم كردار گرداند.» (6) در كتاب «زند» كتاب مذهبی زرتشتیان در این باره آمده است: «لشكر اهریمنان با ایزدان دائم در روی خاكدان محاربه و كشمكش دارند و غالبا پیروزی با اهریمنان باشد... آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند... و بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان به سعادت اصلی خود رسیده بنی آدم بر تخت نیكبختی خواهند نشست.» (7) 
در «مزامیر» داود چنین می خوانیم: «... زیرا كه شریران منقطع خواهند شد، اما متوكلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. هان! بعد از اندك زمانی شریر نخواهد بود. در مكانش تامل خواهی كرد و نخواهد بود. اما حكیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد... و میراث آنها خواهد بود تا ابد الاباد... زیرا «متبركان خداوند» وارث زمین خواهند شد اما ملعونان وی منقطع خواهند شد. (8) » 
در «تورات » آمده است: «و نهالی از تنه یسی (9) بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شكفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت... مسكینان را به عدالت داوری خواهد كرد و به جهت مظلومان زمین براستی حكم خواهد كرد... گرگ با بره سكونت خواهد كرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم، و طفل كوچك آنها را خواهد راند. و در تمامی كوه مقدس من، ضرر و فسادی نخواهند كرد زیرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد... (10) به منظور گرد آوردن طوایف بشر بر یك دین حق، سلاطین دول مختلفه را نابود كنم. آن وقت برگردانیم به قومها لب پاكیزه برای خواندن همه به نام خدای و عبادت كردن ایشان به یك روش.» (11) 
در «انجیل » چنین می خوانیم: «كمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید و شما مانند كسانی باشید كه انتظار آقای خود را می كشند كه چه وقت از عروسی مراجعت كند. تا هر وقت آید و در را بكوبد، بی درنگ برای او باز كنند. خوشا به حال آن غلامان كه آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی كه گمان نمی برید پس ایشان می آید... (12) چون برق كه از مشرق بیرون می آید و تا مغرب ظاهر می گردد. آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود... خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهای آسمان كه می آید با قدرت و جلال عظیم... (13) و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جمیع ملائكه مقدسه بر كرسی بزرگی قرار خواهد گرفت...» (14) 
در یكی از اناجیل مورد قبول مسیحیان پروتستان ضمن وصایای مسیح، علیه السلام، به شمعون پطرس این طور می گوید: «ای شمعون خدای به من فرمود: ترا وصیت می كنم به سید انبیا كه بزرگ فرزندان آدم و پیغمبر امی عربی است و بیاید ساعتی كه فرج قوی گردد و نبوت بسیار شود و مانند سیل جهان را پر كند.» (15) 
قرآن كریم با قاطعیت تمام از پیروزی نهایی دین حق بر تمامی ادیان سخن گفته است: 
«هو الذی ارسل رسوله و دین الحق لیظهره علی الدین كله بالهدی و لوكره المشركون.» (16) 
اوست آنكه پیمبرش را به رهبری و كیش حق فرستاد تا بر كیشها همگی چیره گرداندش چه شرك ورزان ناخوش دارند. (17) 
قرآن، وراثت زمین را برای بندگان صالح خداوند وعده داده است: 
«و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون » (18) 
و هر آینه در زبور پس ذكر نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته من ارث برند. 
خداوند در قرآن، بر مستضعفان زمین منت می گذارد و آنها را پیشوا و وارث قرار می دهد: 
«و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین.» (19) 
و خواهیم منت نهیم بر آنانكه ناتوان شمرده شدند در زمین و آنان را پیشوایان وارث برندگان بگردانیمشان. 
آیات 55 سوره نور، 128 اعراف، 54 مائده و نیز آیات دیگر در همین زمینه نشان می دهد كه این اندیشه در قرآن به طور جدی و قوی حضور دارد. این اندیشه به تفسیر استاد شهید آیة الله مطهری: «بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوش بینی نسبت به جریان نظام طبیعت و سیر تكاملی تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینی نسبت به پایان كار بشر است.» (20) 
امید و آرزو به تحقق این نوید و پایان خوش برای جهان در زبان روایات اسلامی «انتظار فرج » نامیده شده است. 
پی نوشتها: 
. روزنامه همشهری، ویژه میلاد حضرت مهدی، علیه السلام،16 دی 1374. 
. اوپانیشاد، ص 737. 
. روزنامه همشهری،16 دی 1374. 
. همان،26 دی 1373، به نقل از مصلح جهانی، سید هادی خسروشاهی. 
. همان،16 دی 1374. 
. جاماسب نامه، ص 121. 
. روزنامه همشهری،26 دی 1373، به نقل از مصلح جهانی. 
. عهد عتیق، كتاب مزامیر، مزمور37. 
. یسی، به معنای قوی ، نام پدر حضرت داود، علیه السلام، ر. ك: قاموس مقدس، ص 951. 
. تورات، اشعیای نبی، فصل 11. 
. تورات، صفیای نبی، فصل 3. 
. انجیل لوقا، فصل 12. 
. انجیل متی، فصل 24. 
. همان، فصل 25. 
. روزنامه همشهری،26 دی 1373، به نقل از: خسزوشاهی، سیدهادی، مصلح جهانی. 
. سوره صف(61) آیه 9، همچنین ر. ك: سوره توبه(9) آیه 33 و سوره فتح(48) آیه 28. 
. تمامی ترجمه های آیات با استفاده از ترجمه مرحوم سید كاظم معزی است. 
. سوره انبیاء(21) آیه 105. 
. سوره قصص(28) آیه 5. 
. ر. ك: مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، ص 6. 
ماهنامه موعود شماره 10-11نوشته شده در تاریخ شنبه 12 تیر 1389    | توسط: مهدی شاه یاری    | طبقه بندی: مهدویت،     | نظرات()